Σύντομα κοντά σας

Έκδοση τιμολογίων από το κινητό σου!

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Πελατών
  • Αναζήτηση στοιχείων ΑΦΜ πελατών (απεριόριστος αριθμός)
  • Αυτοματοποίηση τιμολογήσεων
  • Αυτόματη αποστολή τιμολογίων τόσο στον πελάτη όσο και τον λογιστή (1 βήμα)
  • Αυτόματος υπολογισμός Παρακρατούμενων φόρων περιόδου
  • Αυτόματος υπολογισμός παρακρατούμενου ΕΦΚΑ περιόδου (για καθεστώς παρ 9 αρθ 39 Ν4387/2016)
  • Οικονομικές Αναφορές
  • Τζίρος περιόδου
  • Τζίρος Ανά Πελάτη Περιόδου
  • Υποβολή στοιχείων στο MyData / ΜΥΦ